Didaktické řídící styly tvoří jistý opak k vyučovacím stereotypům. Kladou si za cíl sjednocení všech důležitých vztahů mezi učitelem a žákem, jejich činností během vyučovací jednotky TV, samozřejmě s ohledem na předem určené výchovné i učební cíle předmětu a se zaměřením na cíl samostatné vyučovací jednotky.

alt

Obr. Přehled didaktických řídících stylů A až H (Dobrý, 1989)

 

 

Druhy didaktických řídících stylů

Styl A – příkazový - veškerá rozhodnutí provádí učitel sám, žáci cvičí jednotně podle pokynů

Styl B – úkolový - učitel přenáší část rozhodnutí na žáka, sám určuje učivo, výběr vyučovacích forem, metod atd. Žák samostatně rozhoduje např. o  místu cvičení, okamžiku zahájení a ukončení pohybové činnosti, rytmu, frekvenci, popřípadě i o posloupnosti zadaných úkolů.

Styl C – reciproční (se vzájemným hodnocením) - učitel určuje obsah vyučovací jednotky, instruuje žáky, provádí přímou či nepřímou ukázku a hodnocení. Žáci plní zadané úkoly ve dvojicích, vždy jeden ve funkci cvičence a druhý ve funkci pozorovatele, který opravuje – provádí korekci.

Styl D – se sebehodnocením - žáci cvičí samostatně a pokoušejí se posoudit správnost provedení a dospět k určité formě autokorekce sami u sebe.

Styl E – s nabídkou - učitel určuje učivo, ale vytváří takovou didaktickou situaci, ve které žáci mohou samostatně volit obtížnost a náročnost pohybové činnosti. Jde o jakousi formu autodiferenciace.

Styl F – s řízeným objevováním - učitel se promyšlenými a správně volenými otázkami snaží dovést žáka k zamyšlení a svými odpověďmi k správnému postupu při provádění zadaného úkolu.

Styl G – se samostatným objevováním - styl více zvýrazňující roli žáka, kterého vede k samostatnému objevování a postupně se tak svým pojetím blíží k tomu, co nazýváme problémovým vyučováním.

Styl H – s autonomním rozhodováním o učivu - styl není příliš vhodný pro 1.stupeň ZŠ, neboť psychické schopnosti ještě neodpovídají možnostem pro plnění natolik samostatné rozhodovací činnosti. V modifikaci ji však můžeme při výuce TV na 1. stupni také využít.

 

Ani tento graf není vyčerpávající, didaktických řídících stylů je mnoho, ne všechny však odpovídají a jsou vhodné pro využití ve vyučovacích jednotkách na 1. stupni ZŠ. Jednotlivé styly jsou řazeny od A - nejvyšší dominance učitele, až po H - nejnižší dominance učitele.