Pro rozvoj silových schopností u žáků na 1. stupni základních škol bychom měli dodržovat tyto požadavky:

• upřednostňujeme posilování svalů, které udržují tělo ve vzpřímené poloze

• posilujeme relativně málo zatěžované svalstvo a protahujeme svalové skupiny

náchylné ke zkracování

• vybíráme převážně nespecifická posilovací cvičení komplexního charakteru

• začínáme s nácvikem techniky specifických posilovacích cviků, které provádíme

s vlastní hmotností a později s lehkým náčiním

• pohybové činnosti na rozvoj silových schopností zařazujeme převážně do druhé poloviny hlavní části vyučovací jednotky

• využíváme hlavně metody vhodné pro tuto věkovou kategorii – metodu přirozeného posilování a metodu komplexní

 

Metoda přirozeného posilování

Je to počáteční fáze rozvoje silových schopností u začátečníků a je založen na přirozených pohybových činnostech. Zabezpečuje všestranný rozvoj síly s harmonickým růstem všeobecné zdatnosti, je tedy základní metodou při rozvoji silových schopností.

Doporučují se:

• pohybové hry obecného charakteru (s přenášením, vlečením předmětů, atd.)

• drobné úpolové hry (s přetahy a přetlaky)

• šplhání s obměnami v přírodě i tělocvičně (s přírazem i bez)

• odrazová skokanská příprava na místě i v pohybu

• překonávání přírodních i umělých překážek (chůzí, skokem, během, lezením)

i ve formě nejrůznějších překážkových tratí)

• gymnastická cvičení kondičního charakteru v nejrůznějších polohách (sedy,

kleky, lehy, stoje) i vázaně v kombinacích…

 

Metoda komplexní

Navazuje či doplňuje základní přirozené posilování i s opatrným použitím doplňkových

odporů – zátěží velmi malé a malé hmotnosti. Základní orientaci poskytuje následující

přehled možných variant silového rozvoje.

 

Tabulka - Doporučované zátěže vzhledem k věku (RUBÁŠ, 1996)

 

 

 

 • Věk

  Zátěž /%/

  11

  10

  12

  20

  13

  30

  14

  40

  15

  50

  16

  60

 •  

  Velikost odporu je odvozena od příslušné hmotnosti vlastního těla žáka. Pro

  děvčata platí cca polovina uvedených zatížení.

   

  Příklady některých nejrozšířenějších prostředků:

  • gymnastická cvičení (mj. prvky akrobacie, kotouly, stoje, ...)

  • cvičení komplexního charakteru (při. vázané změny poloh)

  • cvičení na nářadí (hrazda, bradla, kruhy)

  • posilování ve dvojicích a trojicích (na místě, v pohybu i s dopomocí)

  • cvičení v přírodě s využitím stromů, nerovností, polen a kamenů apod.

  • odporová cvičení (spolucvičenec).

   

  Doporučené zásady při posilování (BURSOVÁ 2005)

  1) Před vlastním posilováním musíme nejprve zpevnit pánevní oblast a osový

  (hluboký stabilizační) systém (fixace polohy při posilování periferních svalů).

  2) Klidový svalový tonus oslabených (nejčastěji „fyzických“) svalových skupin

  pozitivně zvyšujeme intenzivními déletrvajícími izometrickými kontrakcemi ve

  zkrácení (10-20s). S přibývajícím „svalovým uvědoměním“ cvičíme proti

  optimálnímu odporu. Vysoká úroveň tohoto napětí umožňuje optimální

  „nastartování“ do pohybu. Např.podsazováním pánve zvyšujeme klidové napětí

  břišních a hýžďových svalů, což významně ovlivní její fixaci a následně zkvalitní

  aktivaci svalů při pohybech se zanožováním (chůzi, běhu).

  3) Vyšší intenzitou posilujeme vždy po uvolnění kloubních struktur a kvalitním

  protažením antagonisty (neplatí pro hypermobilní jedince!).

  4) Protahujeme-li s kontrakcí antagonisty, pak již izometricky aktivujeme příp. oslabené

  a vámi záměrně posilované svaly (např.protahování bederních vzpřimovačů

  s důslednou kontrakcí břišních svalů). U začátečníků a oslabených jedinců

  s nízkým klidovým napětím a hypoaktivitou „fyzických“ svalových skupin nelze

  tento krok vynechat.

  5) Obtížnost posilovacích cviků, velikost odporu a počet opakování volíme individuálně

  s ohledem na kalendářní věk, stupeň pohybové vyspělosti (zejména schopnosti

  přesného provedení zvoleného cviku) a silové úrovně posilovaného svalu.

  6) Jistým nepřímým ukazatelem vhodně volené zátěže může být přesnost provedení

  zvoleného cviku při optimálním počtu jeho opakování. Při posilování oslabených

  svalů je u nesportující populace nejvhodnější počet opakování 10-12, v silovém

  tréninku se může tento počet úměrně zvýšit podle požadovaného účinku,

  trénovanosti, počtu sérií, velikosti zátěže. Rozdílnost nalezneme i u jednotlivých

  svalových skupin.

  7) Cílené posilovací cviky zprvu volíme co nejjednodušší a provádíme je v lehčích

  polohách (usnadníme soustředění a zacílení na aktivovaný sval). Složité cviky

  v nevhodných polohách více aktivují hyperaktivní synergisty a antagonistické

  substituční svaly („spoluhráči“ a „protihráči“) a tím se svalová dysbalance

  prohlubuje. Negativně pak dochází místo požadovaného posilovacího účinku

  k ještě většímu oslabení daného svalu. Současně se zhoršují podmínky pro

  fyziologické zapojování svalů v průběhu pohybu. Např.při posilování břišních

  svalu aktivace flexorů kyčelních kloubů a bederních vzpřimovačů (sklapovačky).

  8) Břišní svaly posilujeme nejlépe až v závěru posilovacího bloku, jelikož případné

  unavení snižuje jejich aktivaci při fixaci pánve, která pozitivně ovlivňuje posilovací

  účinek. Jejich posílení ve smyslu tonizace však nesmí samozřejmě chybět v žádném

  rozcvičení.

  9) Posilovací účinek zkvalitňuje optimální dýchání. Výhodnější je stimulovat aktivaci

  s výdechem (prodlouženým) zejména proto, že při výdechu nedochází k zatajování

  dechu (nežádoucí pro oběhový systém). Výdech současně napomáhá fixaci

  centrálních úponů posilovaných svalů (fixace pánve a bederní páteře) a tím

  správnému provedení cviků.