Pro děti předškolního věku je pohybová aktivita nejen potřebou, ale nástrojem pro celkový zdravý vývoj. Zahájení školní docházky a dodržování denního režimu na základních školách je svým způsobem narušení dosavadních pohybových projevů. Dlouhodobé sezenílavicích vede ke statickému přetěžování pohybového aparátu. Nedostatek pohybu ve škole vyvolává u žáků neklid, nesoustředěnost, únavu a negativně ovlivňuje návyky správného držení těla a tím i rozvoj svalových dysbalancí.

Vyučovací jednotky tělesné výchovy dotované na většině základních škol dvěma hodinami za týden jsou nedostačující pro naplnění potřeb pohybu, regenerace fyzických i psychických sil a potřebu rekreace. Celkový pohybový režim žáka by se měl stát záležitostí nejen učitelů tělesné výchovy, ale všech pedagogů. Právě oni by neměli opomíjet velmi vhodné pohybově rekreační programytělovýchovné chvilky, využití kinestetického učebního stylu, pohybově rekreační přestávky, rekreační cvičení - zařazované jak do povinných, nepovinných i zájmových organizačních forem školní a mimoškolní tělesné výchovy.

Funkce a principy pohybově rekreačních programů (PRP)

Plní především funkci kompenzační a rekreační. Za základní principy považujeme jeho dostupnost, pravidelnost, motivační náboj (obsahový, sociální, iniciační), možnost svobodné volby nabízených prostředků, počtu opakování a partnera.

Do pohybově rekreačních programů zařazujeme