Pro rekreační cvičení využíváme většinou čas před a po vyučování, většinou tento časový prostor zajišťují  družiny. Vhodné je zařazování těchto činností i v průběhu školy v přírodě. Obsahem by měla být opět co nejpestřejší škála pohybových činností s využitím různého náčiní a využitím přírodního prostředí.

Všechny pohybové činnosti můžeme propojit a možností socializace žáků v rámci spolupráce, komunikace ve skupinách a jejich vzájemné ohleduplnosti a dopomoci, žáci samostatně volí způsoby řešení včetně dodržování stanovených pravidel.

Učitel připravuje nabídku pohybových činností, ale již je plně neorganizuje, volba je na žácích. Učitel je v pozici poradce, pomocníka, dozoru.

 

Žáci si mohou volit

  • pohybovou činnost
  • případně pomůcky
  • počet opakování
  • rychlost provedení
  • úroveň obtížnosti
  • s kým budou spolupracovat