Současné pojetí školní tělesné výchovy je spojeno s větší samostatností žáků při skupinové didakticko-organizační formě práce, s větší mírou svobody v rozhodování žáků, se zájmem o nové sportovní disciplíny, s otevřenější volbou obsahu (ŠVP). Zároveň je nutno brát v úvahu i snižující se úroveň zdatnosti a koordinace žáků. Všechny tyto skutečnosti umocňují hledisko bezpečnosti žáků. Právní předpisy, školní řád, pravidla chování a bezpečnosti v prostorech určených pro pohybovou činnost jsou stanovena jednak pro zajištění bezpečnosti žáků a zároveň pro ochranu učitele, aby se nedostal do rozporu se zákonem a paragrafy.    

 

Hlavní činitelé ovlivňující bezpečnost v TV     (Frömel, Ludva 1997)

Žáci – nedbalost, nepozornost, nemístná odvaha, nekázeň, nesportovní chování, nevědomost o bezpečnosti, úroveň pohybových schopností a dovedností

Učitelé – organizační schopnosti, kondice, zkušenosti, schopnost anticipace

Podmínky – sociální, personální, materiální, hygienické, pracovní.

Curriculum – respektování bezpečnosti v cílech a obsahu, volba učiva, použité metody a formy, dodržování vyučovacích zásad   

 

Nejčastější chyby učitele tělesné výchovy ovlivňují bezpečnost

   

 • Nepřítomnost vyučujícího
 • Neposkytnutí informací o bezpečnosti - učitel je povinen seznámit se všemi bezpečnostními předpisy a pokyny, které se vztahují k tělesné výchově – na začátku školního roku a zapsat tuto skutečnost do třídní knihy. V průběhu školního roku učitel seznamuje s dalšími bezpečnostními pokyny vztahující se ke konkrétním pohybovým činnostem v úvodní části vyučovací jednotky TV. Učitel má přehled o zdravotním stavu žáků, zařazení žáků do zdravotních skupin.
 • Chybná metodika - při vyučování dodržují stanovené metodické postupy – respektují zásadu přiměřenosti, diferencují žáky podle výkonnosti.
 • Chyby v organizaci výuky – kázeň žáků, nezapojení všech žáků do pohybových činností, nedostatečné zajištění nářadí a dopadových ploch, volba prostoru při hodech atd.
 • Nezajištění podmínek výuky – cvičební úbor, bezpečnost herní plochy, kontrola nářadí, atd.
 • Nepřiměřený pohybový úkol – nebezpečná a nepřiměřená cvičení, výška nářadí bez měkké dopadové plochy, apod.
 • Nedodržení počtu žáků – při exkurzi (výletu) jedna osoba na 24 žáků, lyžařské družstvo – max. 15 žáků na jednoho instruktora, cyklistika – doporučení dvě osoby na 10 – 12 žáků, při koupání jedna osoba na 10 žáků atd.
 • Zanedbání 1. pomoci

 • Nezajištění činnosti necvičících – necvičící jsou přítomni ve výuce a pod dozorem      

 

Or gani zace vyučovací jednotky TV

    

 • Učitel v úvodní hodině TV na začátku školního roku poučí žáky o možnostech úrazu v TV. Seznámí je se zásadami prevence a s požadavky na dodržování kázně. O tomto poučení provede zápis v třídní knize. V dalších hodinách průběžně upozorňuje žáky na nejčastější příčiny úrazů.
 • Každá vyučovací hodina začíná organizační částí (nástup, žáci na lavičce, v hloučku) – je třeba zjistit přesný počet cvičících a necvičících žáků, stanovit úkoly vyučovací hodiny, seznámit se způsobem vedení hodiny. Vyučovací hodina končí organizační částí – kontrola počtu žáků, hodnocení, organizace odchodu žáků z cvičebního prostoru.
 • Vyučovací hodina probíhá v celém rozsahu pod odborným vedením učitele, který je přítomen po celou dobu. Pokud se ve výjimečném a nezbytném případě musí dočasně vzdálit, cvičení přeruší, zajistí dozor jinou vhodnou osobou po dobu své přechodné nepřítomnosti. Do objektu přichází první a odchází poslední.
 • Vyučující vydá před začátkem vyučovací hodiny jasné a srozumitelné organizační pokyny. Zajišťuje soustavně výcvik v dopomoci a záchraně u všech druhů cvičení. Při cvičení na stanovištích věnuje pozornost zejména nácviku a cvičení obtížných prvků. Určí přesně vedoucí družstev a sám působí zpravidla na místě nejvíce exponovaném.
 • Vyžaduje účelné dodržování platných pravidel jednotlivých druhů sportu a zamezí každému projevu směřujícímu k hrubosti, jako jsou vulgární výrazy, nevhodné chování, bezohledná hra, záměrné porušování pravidel. 

 

Postup při úrazu:

 

1.     Učitel je povinen poskytnout první pomoc, v naléhavých případech přivolat lékařskou pomoc.

2.     Pokud se učitel věnuje zraněnému, ukončí činnost ostatních žáků.

3.     Zajistí dozor jinou vhodnou osobou po dobu své přechodné nepřítomnosti ve výuce.

4.     Neprodleně informuje rodiče, zvláště u úrazů vyžadujících hospitalizaci.

5.     Učitel zajistí registraci a evidenci úrazu.

6.     Každý úraz se projednává v předmětové komisi – zavedení účinných preventivních opatření.

 

Pokyny učitele k chování žáků při TV

 • Žák se při provádění TV chová ukázněně a řídí se pokyny učitele.
 • Necvičí svévolně na jiném nářadí, nevykonává jinou činnost, než tu, která je určena.
 • Bez dovolení učitele se nevzdaluje z místa výuky.
 • Žák upozorní učitele na svůj zdravotní stav.
 • Učitel dbá, aby žáci měli odpovídající cvičební úbor a sportovní obuv, výstroj.
 • Učitel kontroluje, aby při cvičení žáci neměli hodinky, šperky, dlouhé vlasy padající do obličeje, dlouhé nehty.
 • Vydané pokyny učitel důkladně kontroluje.
 • Učitel vysvětlí způsob dopomoci a záchrany, instruuje k tomu vybrané žáky. Při cvičení na nářadí zajistí úpravu prostoru kolem nářadí a prostoru, na který žák dopadá – žíněnky.
 • Učitel zkontroluje před začátkem cvičení stav cvičebního prostoru, používaného nářadí a náčiní. Příprava nářadí a náčiní probíhá pod přísným dohledem učitele.

 • Při cvičení na hřišti – dodržuje přesnou organizaci – rozestupy mezi cvičenci, bezpečný způsob vracení náčiní, postavení žáků zády k slunci...  

 

Kontrola tělovýchovných objektů

 

 

Používané tělovýchovné objekty musí být udržovány v nezávadném stavu - směrnice pro osvětlení, vytápění, teplotu vody ...

Veřejné prověrky bezpečnosti práce – všeobecná prohlídka 1x za rok

Odborně technická kontrola akreditovanou firmou všech druhů nářadí a zařízení  - nejméně 1x za rok

Objekty používané k výuce TV musí být vybaveny lékárničkou.