Pedagogické schopnosti a dovednosti:

  • didaktické
  • percepční
  • komunikativní
  • organizační
  • akademické
  • pohybové

 

Didaktické schopnosti

Schopnost řešení obsahových a metodických otázek vyučování (obsah TV tvoří otevřený systém pohybových dovedností). Nutnost brát v úvahu pohybovou úroveň třídy, určit specifický způsob vyučování – promyslet organizaci, zvolit vhodné metody, stanovit přiměřené zatížení žáků, určit způsob hodnocení.

Schopnost označit v učivu obtížná místa, včasná predikce kritických míst, pohotovost a vynalézavost v řešení didakticky náročných situací.

Schopnost tvořivého přístupu k učebním programům – zkoušet různé varianty práce. Schopnost získávat zájem žáků o TV, vést k samostatnosti, k rozvoji myšlení žáků. 

 

 

Percepční schopnosti

Percepce - vjem, schopnost vnímání žáků.

Dispozice učitele k poznávání vnitřního světa žáků, analýze odlišností v průběhu učení pohybovým dovednostem – podle toho pak volit individuální přístup k žákům.

Rozvinutá schopnost pozorování – rozptýlená pozornost, schopnost pozorovat současně většinu žáků, mít dobrý sluch a zrak, vnímání struktury pohybu v provedení žáků a oprava chyb, vhodné postavení učitele ve cvičebním prostoru (pokud možno  čelem k žákům, všechny periferně vnímat)

Pamětní schopnosti– paměť na jména, obličeje, zvláštnosti chování žáků, pamatovat si klady a nedostatky. Výsledky pozorování souvisí s hodnocením a klasifikací.

 

Komunikativní schopnosti

Komunikativní schopnosti jsou dispozice k jasnému a přesnému vyjadřování myšlenek a citů pomocí řeči, mimiky a pantomimiky.

Verbální komunikace

Důležitou roli hraje v TV řeč učitele – hovořit živě, obrazně, s jasnou intonací bez fonetických a gramatických chyb, měnit intenzitu i rychlost mluveného slova. Vyjadřovat se stručně, obsahově přesně. Soustředit na sebe pozornost všech žáků. Šetřit hlas – tělocvična, hřiště ne vždy vyžaduje vyšší intenzitu hlasu.

 

Neverbální komunikace

Adresnost řeči zvyšují mimika a pantomimika. Využívat smluvené signály – zvednutí paže, tlesknutí, písknutí, úder na bubínek apod. Vnější vzhled učitele – upravenost, čistota, pečlivost v držení těla apod. motivuje žáky k napodobení.

Sugestivní schopnosti – přenesení vůle na žáky.

Je třeba, aby učitel dovedl ovládat aktuální psychické stavy, řídit a tlumit negativní projevy.

 

Organizační schopnosti

V tělesné výchově jsou na učitele kladeny vysoké nároky na organizační zajištění bezpečnosti a  efektivity vyučovací jednotky. Dobrá organizace ovlivňuje pořádek a kázeň, přispívá k vytvoření dobrého pracovního kolektivu.

Využití organizačních schopností a dovedností

  • před vyučovací jednotkou TV – písemná příprava, promyšlení organizace žáků, přemisťování, využití např. doplňkových činností, volba didakticko-organizačních forem práce atd.
  • v průběhu vyučovací jednotky TV – při vlastní realizaci mohou nastat nečekané situace – řešení těchto situací, reakce na chování žáků, případná změna připravených pohybových činností (obtížnost)
  • po ukončení vyučovací jednotky TV – vlastní zpětná vazba, co se podařilo, co bylo třeba změnit a proč atd.  

 

Ukázka části vyučovací jednotky TV, kde jsou využity organizační schopnosti a dovednosti učitele  - pokuste se navrhnout jiný způsob organizace této situace.

 

 

Akademické schopnosti

Sebevzdělávání – teoretické i praktické zdokonalování.

Další vzdělávání učitelů – účast na různých odborných seminářích, přenos poznatků z jiných oborů do tělesné výchovy, rozšíření spektra sportovních odvětví, využití náčiní atd.

Po důkladné přípravě je možné při vyučování inovovat, experimentovat, tvořit.

 

Pohybové schopnosti a dovednosti

Předpokládá se tělesné zdraví a optimální zdatnost. Učitel tělesné výchovy by měl prakticky ovládat široký záběr pohybových dovedností a činností v odpovídající kvalitě provedení (bez hrubých chyb). Úroveň provedení dovedností  - při ukázce - je důležité hlavně v 1. fázi senzomotorického učení žáků.