Definice

Pohybová dovednost je učením získaný předpoklad účelně, rychle a úsporně řešit daný pohybový úkol. Je zřejmé, že pohybové dovednosti jsou komplexem psychomotorických projevů člověka. 

 

Dělení pohybových dovedností

 

Podle rozsahu zapojení svalových skupin

  • hrubé, které se uskutečňují za účasti velkých svalových skupin, za účasti všech částí těla (horolezectví, lyžování)
  • jemné, zahrnují větší počet svalových skupin, pohyby jsou zpravidla menšího rozsahu, avšak provedením přesné (manipulační pohyby s míčem, střelba)

 

Podle časového průběhu

  • diskrétní (jednoduché), v nichž je patrný začátek a konec, jsou zpravidla krátkodobé a acyklické (smeč, golfový úder)
  • sériové (kombinované) představující řetěz navazujících dovedností různého typu (acyklických i cyklických) , např. skok daleký, akrobatická sestava ve sportovní  gymnastice.
  • kontinuální, charakteristické rytmickou návazností opakujících se cyklů (chůze, běh, jízda na kole, plavání)

 

Podle podmínek vnějšího prostředí

  • uzavřené, je – li prostředí stabilní, bez rušivých vnějších vlivů, cvičenec si sám určuje začátek a konec (sportovní gymnastika)
  • otevřené, proměnlivé prostředí, působení výrazných rušivých vlivů. Úspěšné provedení pohybových dovedností je podmíněno značnou mírou její variability tj. regulací pohybu ve smyslu reakce na změny v čase a prostoru, cvičenec reaguje na soupeře nebo měnící se podmínky (úpoly, sportovní hry)