Doba trvání hlavní části: 20 – 30 minut, je závislá na:

 • délce VJ
 • obsahu VJ
 • momentálním fyzickém a psychickém stavu žáků
 • vnějších podmínkách 

 

Úkoly hlavní části

 

Výchovný úkol

- vypěstovat kladný vztah k tělocvičné aktivitě a tělesné kultuře

- návyky správného a účelného jednání

- rozvoj pozitivních vlastností osobnosti, především morálních a volních

- správný postoj žáků ke zdraví, k vlastnímu všestrannému rozvoji

- vytvoření dobrého sportovního kolektivu, vhodné mezilidské vztahy

- uvědomělé chování, dodržování pravidel

- aktivní uplatňování dovedností, návyků, vědomostí

- schopnost samostatné a tvořivé činnosti

 

Vzdělávací úkol

- rozvoj pohybových schopností

- nácvik  a zdokonalování pohybových dovedností

- schopnost uplatňovat získané vědomosti, dovednosti, pohybové schopnosti v běžném životě

 

Zdravotní úkol

- rozvoj psychické a fyzické zdatnosti

- odstraňování či omezování „civilizačních vad“

- ochrana a upevňování zdraví, utužování organismu

- ovládání a poskytování dopomoci a záchrany

 

Psychologický úkol

- dbát na radost z pohybu, emocionálnost, soutěživost, prožitkovost

- kladně hodnotit, povzbuzovat 

 

 

Vnitřní struktura

 

Vnitřní struktura hlavní části je velmi různorodá a závisí na cíli, obsahu, prostředcích a typu VJ.

Na 1. stupni ZŠ doporučujeme  smíšené VJ, kde jsou do hlavní část zařazena dvě témata a zároveň mohou být kombinované v různých typech VJ ve zkrácené podobě – expoziční, fixační nebo fixační a diagnostické apod.

 

Členění hlavní části v kombinaci se speciální průpravou

Speciální průprava 1.

Hlavní část 1.

Speciální průprava 2.

Hlavní část 2.  

Struktura hlavní části expoziční, fixační a kondiční vyučovací jednotky TV

 

Řízení hlavní části

 • Základem řízení je interakce učitel – žáci.
 • Nejobtížnější při řízení VJ TV jsou všechny změny činností, jak obsahové, tak organizační. V těchto situacích často vzniká nejvíce „ztrátových časů“ a problémových situací.
 • Pohybový i slovní projev učitele by měl být pro žáky vzorem.
 • Učitel vede žáky k spoluúčasti na řízení VJ.
 • Učitel se pohybuje po cvičebním prostoru tak, aby měl přehled o všech žácích.
 • Instrukce i ukázka by měla být pokud možno čelem k žákům (u některých dovedností je vhodnější ukázka u z boku.)
 • Provádí-li učitel dopomoc nebo organizaci na jednom stanovišti, je třeba, aby zaujal místo vždy směrem do tělocvičny a současně sledoval i samostatnou činnost ostatních žáků.
 • Důležité je předávat instrukce „DO TICHA“ – zastavit činnost, nechat žáky ztišit.
 • Učitel by měl být důsledný ve všech oblastech organizace a řízení vyučovací jednotky.
 • Z hlediska fyziologického zatížení žáků doporučujeme v průběhu hlavní části zvýšit tepovou frekvenci alespoň dvakrát nad 160 tepů/minutu a střídat činnosti s vyšším a nižším zatížením.