Kombinovaná zkouška z předmětu TV4 se skládá z části písemné a ústní. Obě části probíhají v jeden den.

Okruhy otázek k písemné části zkoušky

1.     Projekty , plánování – druhy plánů – od MŠMT až po vyučujícího TV.

2.     Organizační formy školní tělesné výchovy.

3.     Didakticko organizační formy práce -  základní a specifické.

4.     Vyučovací jednotka TV – typologie, struktura, jednotlivé části VJ.

5.     Vyučovací jednotka TV na malotřídní škole.

6.     Senzomotorické učení ( pohybové dovednosti, druhy SMU, fáze, činitelé).

7.     Vyučovací metody a jejich aplikace.

8.     Didaktické postupy ve VJ TV.

9.     Didaktické zásady a jejich aplikace v TV.

10.  Osobnost učitele TV – profesní dispozice.

11.  Didaktické řídící styly.

12.  Diferenciace – druhy a její uplatnění v TV na 1. stupni.

13.  Pohybově rekreační programy – pohybově rekreační přestávky, kinestetický učební styl, tělovýchovné chvilky, rekreační cvičení.

14.  Didaktika rozvoje pohybových schopností.

15.  Jednoduché metody sledování zatížení žáků v TV - Zotova tabulka, měření tepové frekvence, chronometráž.

16.  Hodnocení a klasifikace.

17.  Právní podmínky, zákony, směrnice, úrazová zábrana. 

Okruhy otázek ve formátu PDF.

 

Po splnění písemné části student absolvuje část ústní. Na vylosované téma připraví vyučovací jednotku TV (při přípravě může využít literaturu i své poznámky) a po určitém časovém úseku (15 - 20 minut) připravenou vyučovycí jednotku TV obhájí.

Okruhy otázek k ústní části zkoušky

Sportovní gymnastika                      

Akrobacie – kotouly             

Akrobacie – stoj na rukou

Přeskok – roznožka              

Přeskok – skrčka                   

Malá trampolína                   

Hrazda

Šplh

Teorie:

1. Technika, uzlové body

2. Metodické postupy nácviku

3. Nejčastější chyby a jejich odstraňování

4. Dopomoc a záchrana

Rytmická gymnastika                                  

Jednoduchá skladba bez náčiní

Jednoduchá skladba s náčiním         

Základní taneční kroky                    

Tanec – lidový, disco, country               

Teorie:

1. Základy hudební teorie

2. Sestavení pohybové skladby

3. Metodický postup nácviku

4. Technika, uzlové body

Sportovní hry

Základy košíkové

Základy házené

Základy kopané

Teorie:

1. Technika HČJ – házení, chytání,

přihrávky, střelba, driblink

2. Metodické postupy nácviku

3. Nejčastější chyby a jejich odstraňování

4. Zásobník pohybových her s míčem

5. Pravidla SH.

Atletika                                 

Sprinterský výcvik               

Běžecká vytrvalost               

Starty                                    

Štafetový běh                        

Překážkový běh                    

Skok vysoký

Skok daleký

Hod kriketovým míčkem

Teorie:

1. Technika, uzlové body

2. Metodické postupy nácviku,

herní formy

3. Chyby a jejich odstraňování

4. Pravidla

Pobyt v přírodě         

Plavání                      

Turistika                    

Bruslení                     

Lyžování, sáňkování

Teorie:

1. Zásobník cvičení pro 1. stupeň ZŠ

2. Zásady bezpečnosti

3. Metodické postupy

Pohybové schopnosti                        

Rozvoj rychlostních schopností       

Rozvoj silových schopností             

Rozvoj koordinačních schopností

  • rovnováhových                                 
  • rytmických                                       
  • rychlostně – reakčních
  • obratnostních, pohyblivostních

Teorie:

1. Definice, charakteristika PS

2. Diagnostika PS

3. Metody rozvoje

4. Didaktické doporučení pro rozvoj PS

5. Pohybové hry pro rozvoj PS

Okruhy otázek ve formátu PDF.